BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/TCHQ-TXNK
V/v xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai phối hợp thu với cơ quan Hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Các ngân hàng TMCP phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.

Căn cứ quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC và Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu, căn cứ tình hình triển khai thực hiện phối hợp thu NSNN trong thời gian qua, việc trao đổi thông tin thu nộp NSNN qua cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện nộp thuế điện tử 24/7 đã gặp một số vướng mắc phát sinh từ hệ thống xử lý của Hải quan và triển khai thực hiện tại các ngân hàng phối hợp thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý trách nhiệm đối với các ngân hàng phối hợp thu trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế:

Căn cứ Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016, khoản 7 Điều 10 Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính, điểm 2.7 Điều 4 Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại; Trường hợp các ngân hàng thương mại phát hành thư bảo lãnh thuế cho cơ quan hải quan thì phải nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về số tiền thuế đã bảo lãnh của tờ khai được bảo lãnh thuế đến ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước thay người nộp thuế cho đến khi hạch toán vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.

2. Về thời gian tạm dừng hệ thống của ngân hàng để xử lý dữ liệu:

Trong thời gian tạm dừng hệ thống để xử lý dữ liệu (chạy Batch), Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng phối hợp thu thông báo cho Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ, Cục Thuế XNK) biết thời gian chạy batch trước ngày 20/3/2019 (giờ bắt đầu và kết thúc) để cập nhật thông tin vào Chương trình nộp thuế điện tử 24/7, cung cấp thông tin cho khách hàng chủ động thời/gian nộp tiền điện tử, không ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa.

3. Về việc ngân hàng nhận thành công lệnh thanh toán từ Cổng thanh toán điện tử hải quan nhưng không phản hồi lại hoặc phản hồi bị lỗi.

- Trường hợp số tiền trên tài khoản của doanh nghiệp không đủ tiền, hoặc có lý do khác không phù hợp nên ngân hàng từ chối thực hiện giao dịch: đề nghị ngân hàng phải gửi thông báo chi tiết nguyên nhân từ chối để doanh nghiệp được biết (theo thông điệp 213).

- Trường hợp ngân hàng thực hiện các lệnh thanh toán không đúng trình tự quy định dẫn đến hệ thống của Tổng cục Hải quan không có đầy đủ thông tin và từ chối giao dịch: Đề nghị ngân hàng rà soát và thực hiện các bước, theo đúng trình tự quy định tại quy trình trao đổi xử lý thông tin nộp tiền.

- Trường hợp thời điểm dồn nhiều lệnh nên phát sinh lỗi từ đầu ngân hàng; hoặc do dịch vụ trao đổi thông tin từ phía ngân hàng thương mại sang Tổng cục hải quan bị lỗi dẫn đến không thể truyền hoặc nhận thông tin từ Tổng cục hải quan gửi sang: Đề nghị ngân hàng thương mại phải có phương án đảm bảo hoạt động của hệ thống được thường xuyên, liên tục. Khi phát hiện việc mất kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan cần phải thông báo ngay cho đầu mối phía TCHQ để phối hợp xử lý.

4. Xử lý các trường hợp ngân hàng đã trừ tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nhưng không phản hồi được thông tin nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử của hải quan để thông quan hàng hóa do hệ thống của ngân hàng bị lỗi.

Việc xử lý các chứng từ nộp tiền đã được quy định tại Điều 24 Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính, Điều 4 của Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN đã ký giữa ngân hàng thương mại và Tổng cục Hải quan; công văn số 2674/TCHQ-TXNK ngày 16/5/2018 của Tổng cục Hải quan. Theo đó: Khi hệ thống gặp sự cố sau khi đã trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nhưng không phản hồi được sang cổng thanh toán điện tử của hải quan để thông quan hàng hóa thì ngân hàng scan giấy nộp tiền và gửi bằng email có gắn chữ ký số sang đơn vị hải quan nơi phát sinh nợ để tạm thời thông quan hàng hóa. Tuyệt đối không được để tình trạng đã trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nhưng không thông quan hàng hóa vì bất cứ lý do gì.

Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng phối hợp thu (theo danh sách đính kèm) khẩn trương chuyển ngay thông tin về chữ ký số để gắn vào Email khi hệ thống gặp sự cố về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ, Cục Thuế XNK) trước 30/4/2019. Quá thời hạn trên, nếu các ngân hàng không cung cấp thông tin về chữ ký số, Tổng cục Hải quan sẽ công bố danh sách các ngân hàng không đáp ứng đủ điều kiện về trao đổi thông tin nộp thuế điện tử khi hệ thống gặp sự cố, ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa thì thực hiện dừng việc phối hợp thu và xử lý theo quy định tại Khoản c Điểm 6 Điều 25; Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

5. Ngân hàng chậm chuyển tiền vào tài khoản của Hải quan tại KBNN do sai sót thông tin.

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 184/2015/TT-BTG ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính, Điều 3, Điều 4 của Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng phối hợp thu thực hiện đúng quy định, nếu sau khi ngân hàng đã chuyển thông tin nộp tiền sang cổng thanh toán điện tử của Hải quan để thông quan hàng hóa nhưng phát sinh sai sót thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế thì phải thực hiện tra soát, đối chiếu lại các thông tin sai sót, không được trả lại tiền vào tài khoản của khách hàng. Trường hợp các ngân hàng trả lại tiền cho khách hàng sau khi đã chuyển thông tin nộp tiền sang cổng thanh toán điện tử của cơ quan hải quan và đã được thông quan hàng hóa thì ngân hàng phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) của lô hàng đã thông quan.

6. Thống nhất dữ liệu giữa ngân hàng phối hợp thu và ngân hàng ủy nhiệm thu:

Trong thời gian qua, một số chứng từ chuyển tiền giữa ngân hàng phối hợp thu và ngân hàng ủy nhiệm thu có số liệu không thống nhất về tổng số tiền, số tiền theo sắc thuế, thiếu thông tin trên chứng từ nộp tiền,... là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc Cổng thanh toán điện tử hải quan không kiểm soát được dữ liệu, gây hiện tượng hạch toán paygate ảo trên hệ thống dữ liệu của hải quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng ủy nhiệm thu khi trao đổi thông tin thu NSNN thì giữ nguyên trạng thái, cấu trúc của thông điệp lệnh chuyển tiền do ngân hàng phối hợp thu chuyển sang, không tách hoặc gộp lệnh chuyển tiền; giữ nguyên số, ký hiệu của chứng từ chuyển tiền gốc khi hạch toán vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo các ngân hàng thương mại phối hợp thu biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để t/hiện);
- Các Cục HQ tỉnh, Tp (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU CHƯA CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ
(Ban hành kèm theo công văn số 1744/TCHQ-TXNK ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên ngân hàng thương mại

1

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank);

2

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

3

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

4

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

5

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

6

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

7

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

8

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

9

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

10

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

11

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

12

Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)

13

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

14

Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)

15

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)

16

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

17

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

18

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( SeABank)

19

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB)

20

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

21

Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam

22

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

23

Ngân hàng CITIBANK, N.A.,

24

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (KienLongBank)

25

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

26

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1744/TCHQ-TXNK năm 2019 xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai phối hợp thu với cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 1744/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 27/03/2019
Ngày có hiệu lực 27/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1744/TCHQ-TXNK năm 2019 xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai phối hợp thu với cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close