BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Siemens
(Địa chỉ: Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2019/TNCN ngày 14/02/2019 của Công ty TNHH Siemens đề nghị sửa thủ tục hồ sơ miễn thuế đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện tại trường hợp nhân viên Công ty Siemens làm việc tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức thì thủ tục hồ sơ miễn thuế thực hiện theo quy định hiện hành và trường hợp người nộp thuế có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Siemens được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV &HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1765/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1765/TCT-DNNCN Ngày ban hành 04/05/2019
Ngày có hiệu lực 04/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1765/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close