BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/BXD-VLXD
V/v xác nhận tên gọi khoáng sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu-Dịch vụ Đầu tư Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 106/VIC.18 ngày 06/8/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu-Dịch vụ Đầu tư Việt Nam (viết tắt Vicosimex) về việc xác nhận tên gọi khoáng sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu-Dịch vụ Đầu tư Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 604/GP-BTNMT ngày 24/3/2008, trong đó khoáng sản ghi trong Giấy phép là cát thạch anh.

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng xác nhận khoáng sản cát thạch anh của Công ty Vicosimex có tên gọi khác là cát trắng hay cát trắng silic.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xác nhận tên gọi khoáng sản của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu-Dịch vụ Đầu tư Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng (Nguyễn Văn Sinh để b/c)
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 19/BXD-VLXD năm 2018 về xác nhận tên gọi khoáng sản cát thạch anh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 19/BXD-VLXD Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày có hiệu lực 20/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 19/BXD-VLXD năm 2018 về xác nhận tên gọi khoáng sản cát thạch anh do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close