BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1904/BHXH-CĐ
V/v giải quyết chế độ ốm đau

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, một số đơn vị sử dụng lao động chưa rõ quy định về việc có được giải quyết trợ cấp ốm đau hay không đối với trường hợp người lao động trong tháng vừa có ngày nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày làm việc vừa có thời gian nghỉ ốm đau, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin thông tin như sau:

Theo điểm c khoản 2 điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây: “Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, đối với các trường hợp người lao động vừa có ngày nghỉ không lương trên 14 ngày làm việc vừa có thời gian nghỉ ốm đau và tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì vẫn được thanh toán trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Tính đến tháng 9/2018 thì bà A tham gia BHXH được 10 năm, đến tháng 10/2018 bà A xin nghỉ không lương từ ngày 01/10 đến ngày 21/10. Ngày 22/10 bà A trở lại làm việc. Ngày 23/10 bị ốm đau phải điều trị nội trú từ ngày 23/10 đến 24/10, có giấy ra viện của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định. Tháng 10/2018 bà A không đóng BHXH nhưng vì ngày nghỉ ốm không phát sinh trong thời gian đang nghỉ không hưởng lương nên 02 ngày nghỉ ốm đau vẫn được thanh toán trợ cấp ốm đau.

Hồ sơ báo giảm lao động đối với các trường hợp trên, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động ghi chú cụ thể thời gian nghỉ không hưởng lương để cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu khi giải quyết chế độ ốm đau./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH quận (huyện);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1904/BHXH-CĐ năm 2018 về giải quyết chế độ ốm đau do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu 1904/BHXH-CĐ Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1904/BHXH-CĐ năm 2018 về giải quyết chế độ ốm đau do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close