BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/TCHQ-PC
V/v xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời Công văn số 419/HQHN-CBL ngày 18/02/2019 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 11; điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra, xác định rõ:

- Trường hợp có đủ cơ sở xác định việc mất thiết bị tạm nhập tái xuất là do sự kiện bất ngờ hoặc bất khả kháng thì không xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty. Việc thu thuế thực hiện theo pháp luật về thuế.

- Trường hợp không thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính thì tùy theo hành vi vi phạm và chế tài xử phạt đối với hành vi đó để áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả cho phù hợp với quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1919/TCHQ-PC năm 2019 về xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 1919/TCHQ-PC Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày có hiệu lực 03/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1919/TCHQ-PC năm 2019 về xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close