BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1931/BNN-TCCB
V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ

Tiếp theo Công văn số 8063/BNN-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Bám sát hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 8063/BNN-TCCB ngày 15/10/2018 để thực hiện.

2. Về thời hạn nhận hồ sơ:

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1574/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/5/2018 Quy định về lập và giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, trong đó quy định về thời hạn lập dự toán ngân sách Nhà nước năm sau trước ngày 15 tháng 7 phải hoàn thiện dự toán để gửi Bộ Tài chính.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, gửi hồ sơ về tinh giản biên chế về Bộ như sau:

- Đối với năm 2020: Hồ sơ gửi trước ngày 01/5/2019

- Đối với năm 2021: Hồ sơ gửi trước ngày 01/5/2020

- Riêng đợt 2/năm 2019 vẫn thực hiện theo Công văn số 8063/BNN-TCCB (chậm nhất trước ngày 01/4/2019)

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (150b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TGBC

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1931/BNN-TCCB năm 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1931/BNN-TCCB Ngày ban hành 19/03/2019
Ngày có hiệu lực 19/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 1931/BNN-TCCB năm 2019 thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close