BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/BXD-KTXD
V/v chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ để trả thù lao tác giả sáng chế

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2344/STC-TCĐT ngày 20/6/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ để trả thù lao tác giả sáng chế trong dự án: Thay thế hố ga thu nước hiện hữu bằng hỗ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá. Như vậy, trong cơ cấu chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng công trình không có nội dung chi phí giá trị của sáng chế (chi phí nghiên cứu khoa học). Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án (nếu có) thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Việc xác định chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn chi tiết, làm cơ sở để xác định chi phí này trong tổng mức đầu tư xây dựng dự án đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1936/BXD-KTXD năm 2018 về chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ để trả thù lao tác giả sáng chế do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1936/BXD-KTXD Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1936/BXD-KTXD năm 2018 về chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ để trả thù lao tác giả sáng chế do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close