BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/BXD-VLXD
V/v thực hiện dự án mở rộng nâng công suất tăng thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 002/VTC-BRVT ngày 03/7/2018 của Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC về bổ sung dây chuyền sản phẩm gạch ốp lát gốm sứ, porcelain và công văn số 1264/BQLKCN-ĐT ngày 06/7/2018 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về đề nghị Bộ Xây dựng việc mở rộng nâng công suất nhà máy gạch ốp lát Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 01/12/2017, Bộ Xây dựng có văn bản số 2897/BXD-VLXD thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch ốp lát gốm sứ granit với công suất 22,5 triệu m2/năm (sản phẩm gạch granit) của Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC.

Căn cứ tình hình thị trường, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và tình hình đầu tư chủng loại sản phẩm mới tại các tỉnh phía nam, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương thực hiện dự án mở rộng nâng công suất tăng thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với công suất từ 12,5 triệu m2 sản phẩm/năm của Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC.

Trong quá trình đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại khoản 2, Điều 29, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về dự án mở rộng nâng công suất sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain của Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- BQL các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1957/BXD-VLXD năm 2018 thực hiện dự án mở rộng nâng công suất tăng thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 1957/BXD-VLXD Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 07/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1957/BXD-VLXD năm 2018 thực hiện dự án mở rộng nâng công suất tăng thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close