VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có văn bản số 108/KH-DTPCT ngày 04 tháng 3 năm 2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Chương trình, kế hoạch hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và 50 năm Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969 - 2019). Về việc này, Thủ tướng có ý kiến: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1994/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1994/VPCP-KGVX Ngày ban hành 13/03/2019
Ngày có hiệu lực 13/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1994/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close