BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp Rosneft Việt Nam B.V phục vụ Dự án khí Nam Côn Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí thuộc đối tượng miễn thuế bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí, bao gồm cả trường hợp tạm nhập, tái xuất;

b) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động dầu khí;

c) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được.

Theo Điều XVI Hợp đồng Phân chia sản phẩm Lô 06.1 ký ngày 19/5/1988 quy định về “CÁC LOẠI THUẾ” thì: "Phù hợp với Luật Việt Nam hiện nay và sau này, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân viên của họ cung cấp mọi vật tư, phụ tùng thay thế, dịch vụ hoặc các phương tiện tàu thủy, máy bay, máy móc, thiết bị hoặc nhà máy (dưới hình thức cho thuê hoặc bán) để phục vụ cho hoạt động dầu khí sẽ được miễn trả thuế công ty, thuế thu nhập hoặc các thứ thuế khác về thu nhập ở Việt Nam, thuế hải quan, xuất nhập khẩu hoặc bất kỳ loại thuế …"

Theo điểm 4.4 Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết Chính phủ ngày 15/12/2000 (do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đại diện cho Chính phủ Việt Nam ký với các đại diện các nhà đầu tư nước ngoài) thì: "Các nghĩa vụ nộp thuế, miễn và giảm thuế cho các Bên Nước ngoài như được thỏa thuận trong các Thỏa thuận của Dự án khí NCS nay được bảo đảm và sẽ không bị thay đổi khi chưa có sự thỏa thuận trước bằng văn bản".

Căn cứ quy định nêu trên, trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5894/BKHĐT-PC ngày 19/07/2017, số 66/BKHĐT-PC ngày 03/01/2018, Bộ Ngoại giao tại công văn số 2345/BNG-LPQT ngày 27/06/2017, Bộ Tư pháp tại công văn số 2198/BTP-PLQT ngày 28/06/2017 thì Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ ngày 15/12/2000 không phải là điều ước quốc tế nên hàng hóa nhập khẩu của dự án khí Nam Côn Sơn không được miễn thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 mà được miễn thuế theo Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết Chính phủ ngày 15/12/2000 và Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí giữa PetroVietnam và Hydrocacbons India Limited ký ngày 19/05/1988. Theo đó, tại thời điểm hiện nay, hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án khí Nam Côn Sơn được miễn thuế theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 16, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế và thông báo Danh mục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 202/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 202/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 12/01/2018
Ngày có hiệu lực 12/01/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 202/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close