BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/LĐTBXH-KHTC
V/v chấn chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Quyết định số 392/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình tổng thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) năm 2018, Công văn số 3933/VPCP-KTTH ngày 27/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội không ban hành Chương trình tổng thể THTK, CLP năm 2017 và không báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017, báo cáo chậm hoặc chưa đúng mẫu biểu hướng dẫn, thời gian phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ (danh sách đơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chưa đúng quy định về ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2017 và báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017 theo phụ lục 01, 02 đính kèm).

2. Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh chưa ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2018 của đơn vị theo Quyết định số 392/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải khẩn trương ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2018 để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2018 (danh sách các đơn vị, Sở LĐTBXH chưa gửi Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2018 của đơn vị về Bộ theo phụ lục 03 đính kèm) theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/6/2018 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH ĐƠN VỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THTKCLP 2017 BÁO CÁO VỀ BỘ
(Kèm theo Công văn số 2134/LĐTBXH-KHTC ngày 01 tháng 6 năm 2018)

STT

Tên đơn vị

Ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành văn bản

Ghi chú

1

Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

 

 

 

2

Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

32/TTKTCH&PHCN

03/07/2017

Báo cáo chậm

3

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

 

 

Chưa báo cáo

4

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Qui Nhơn

 

 

Chưa báo cáo

5

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh

197/QĐ-TTCHPHCN

22/06/2017

 

6

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

 

 

Chưa báo cáo

7

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 

 

Chưa báo cáo

8

Viện khoa học giáo dục nghề nghiệp

316/CT-VKHGDNN

29/12/2017

Báo cáo chậm

9

Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

 

 

Chưa báo cáo

10

Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA

 

 

Chưa báo cáo

11

Trường Cao Đẳng Kỹ nghệ II

 

 

Chưa báo cáo

12

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ

 

 

Chưa báo cáo

13

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 

 

Chưa báo cáo

14

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

179/QĐ-CĐNKTCN

19/06/2017

 

15

Trường Đại học Lao động - Xã hội

1122/QĐ-ĐHLĐXH

30/06/2017

 

16

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội

169/QĐ-ĐTBD

170/QĐ-ĐTBD

30/06/2017

30/06/2017

 

17

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

 

Chưa báo cáo

18

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

311/QĐ-ĐHSPKTV

19/06/2017

 

19

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực I

154/BC-KĐI

30/06/2017

 

20

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II

114/CTr-KĐ2

15/12/2017

Báo cáo chậm

21

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực III

429/CTr-TTKĐlll

30/06/2017

 

22

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

201/QĐ-TTTA

30/06/2017

 

23

Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Việt Trì

48/QĐ-ĐDTTVT

29/06/2017

 

24

Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật

82/QĐ-PHCNTGTTT

84/QĐ-PHCNTGTTT

28/06/2017

29/06/2017

 

25

Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM

 

 

Chưa báo cáo

26

Làng Trẻ em SOS Việt Nam

 

 

Chưa báo cáo

27

Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi

42/BTC-BTXHTETT

28/06/2017

 

28

Viện Khoa học Lao động Xã hội

 

 

Chưa báo cáo

29

Trung tâm Thông tin

 

 

Chưa báo cáo

30

Trung tâm Lao động ngoài nước

 

 

Chưa báo cáo

31

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

 

 

Chưa báo cáo

32

Văn phòng Bộ

 

 

Chưa báo cáo

33

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

Chưa báo cáo

33

Cục Quan hệ Lao động và tiền lương

86/QĐ-QHLĐTL

17/07/2017

Báo cáo chậm

34

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

 

 

Chưa báo cáo

35

Cục Người có công

 

 

Chưa báo cáo

36

Trung tâm điều dưỡng thương binh và NCC Long Đất

22/KH-TBLĐ

30/06/2017

 

37

Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn

 

 

Chưa báo cáo

38

Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

 

 

Chưa báo cáo

39

Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang

 

 

Chưa báo cáo

40

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

111/QĐ-TBKB

30/06/2017

 

41

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

 

 

Chưa báo cáo

42

Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Trung

 

 

Chưa báo cáo

43

Cục An toàn lao động

 

 

Chưa báo cáo

44

Trung tâm huấn luyện vệ sinh an toàn lao động

 

 

Chưa báo cáo

45

Cục Quản lý lao động ngoài nước

247/ATLĐ-KHTC

30/06/2017

 

46

Thanh tra Bộ

365/QĐ-TTr

14/07/2017

Báo cáo chậm

47

Cục Việc làm

 

 

Chưa báo cáo

48

Trung tâm quốc gia về dịch vụ Việc làm

 

 

Chưa báo cáo

49

Cục Bảo trợ xã hội

 

 

Chưa báo cáo

50

Cục Trẻ em

463/TE-KTTV

11/08/2017

 

51

Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông

 

 

Chưa báo cáo

52

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

04/QĐQBT

06/01/2017

 

53

Tạp chí Gia đình và Trẻ em

107/GĐ&TE

30/06/2017

 

54

Báo Lao động - Xã hội

106/BTC-LĐXH

30/06/2017

 

55

Tạp chí Lao động - Xã hội

 

 

Chưa báo cáo

56

Ban quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP

 

 

Chưa báo cáo

57

Ban quản lý dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP)

 

 

Chưa báo cáo

58

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

 

 

Chưa báo cáo

59

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ

12/QĐ-BQLDAĐTXD

28/06/2017

 

60

Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

 

 

Chưa báo cáo

61

Văn Phòng Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

48/QĐ-VP

26/06/2017

 

62

Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam

 

 

Chưa báo cáo

63

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

 

 

Chưa báo cáo

64

Vụ Bảo hiểm xã hội

 

 

Chưa báo cáo

65

Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

Chưa báo cáo

66

Vụ Bình đẳng giới

 

 

Chưa báo cáo

67

Vụ Pháp chế

Không số

12/01/2018

Báo cáo chậm

68

Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

Chưa báo cáo

Ghi chú: Theo Quyết định số 885/QĐ-LĐTBXH ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời hạn báo cáo về Bộ là 30/6/2017

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ GỬI BÁO CÁO THTKCLP 2017 VỀ BỘ
(Kèm theo Công văn số 2134/LĐTBXH-KHTC ngày 01 tháng 6 năm 2018)

STT

Tên đơn vị

Ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành văn bản

Ghi chú

1

Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

 

 

Chưa có báo cáo

2

Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

Công văn không số

05/01/2018

 

3

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

 

 

Chưa có báo cáo

4

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Qui Nhơn

 

 

Chưa có báo cáo

5

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh

16/TTCHPHCNTPHCM

10/01/2018

 

6

Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng Cần Thơ

 

 

Chưa có báo cáo

7

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 

 

Chưa có báo cáo

8

Viện khoa học giáo dục nghề nghiệp

10/BC-VKHGDNN

09/01/2018

 

9

Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

03/CKĐCL-VP

05/01/2018

 

10

Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA

17/BC-BLQCDA-TCGN

08/01/2018

 

11

Trường Cao Đẳng Kỹ nghệ II

 

 

Chưa có báo cáo

12

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ

20/CV-CĐNKTCN

15/01/2018

Báo cáo chạm

13

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Phụ lục

 

 

14

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

 

 

Chưa có báo cáo

15

Trường Đại học Lao động - Xã hội

38/BC-ĐHLĐXH

12/01/2018

Báo cáo chậm

16

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội

06/ĐTBD-TCKT

09/01/2018

 

17

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

02/BC-ĐHSPKTNĐ

09/01/2018

 

18

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

20/BC-ĐHSPKTV

10/01/2018

 

19

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực I

 

 

Chưa có báo cáo

20

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II

03/LĐTBXH-KĐ2

09/01/2018

 

21

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực III

Công văn không số

04/01/2018

 

22

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

525/BC-TTTA

28/12/2017

 

23

Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Việt Trì

06/ĐDTTVT-KTTV

08/01/2018

 

24

Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật

08/BC-PHCNTGTTT

09/01/2017

 

25

Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM

 

 

Chưa có báo cáo

26

Làng Trẻ em SOS Việt Nam

25/SOSVN

19/01/2018

Báo cáo chậm

27

Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi

07/BTXHTETT-KT

08/01/2018

 

28

Viện Khoa học Lao động Xã hội

 

 

Chưa có báo cáo

29

Trung tâm Thông tin

04/TTTT-VP

09/01/2018

 

30

Trung tâm Lao động ngoài nước

 

 

Chưa có báo cáo

31

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

17/BC-QHTVLNN

05/02/2018

 

32

Văn phòng Bộ

13/BC-VP

10/01/2018

 

33

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

16/PCTNXH-KHTC

11/01/2018

Báo cáo chậm

34

Cục Quan hệ Lao động và tiền lương

 

 

 

35

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

 

 

Chưa có báo cáo

36

Cục Người có công

 

 

Chưa có báo cáo

37

Trung tâm điều dưỡng thương binh và NCC Long Đất

01/BC-TBLĐ

05/01/2018

 

38

Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn

15/BC-TTSS

25/01/2018

Báo cáo chậm

39

Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

 

 

Chưa có báo cáo

40

Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang

 

 

Chưa có báo cáo

41

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

01/TBKB-TV

05/01/2018

 

42

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

05/TBDT

05/01/2018

 

43

Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Trung

 

 

Chưa có báo cáo

44

Cục An toàn lao động

20/ATLĐ-KHTC

11/01/2018

Báo cáo chậm

45

Trung tâm huấn luyện vệ sinh an toàn lao động

 

 

Chưa có báo cáo

46

Cục Quản lý lao động ngoài nước

70/QLLĐNN-KHTC

12/01/2018

Báo cáo chậm

47

Thanh tra Bộ

01/BC-TTr

09/01/2018

 

48

Cục Việc làm

88/VP-CVL

30/01/2018

Báo cáo chậm

49

Trung tâm quốc gia về dịch vụ Việc làm

09/TTQGDVVL-VP

16/01/2018

Báo cáo chậm

50

Cục Bảo trợ xã hội

34/BTXH-VP

10/01/2018

 

51

Cục Trẻ em

32/TH-KTTV

15/01/2018

Báo cáo chậm

52

Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông

 

 

Chưa có báo cáo

53

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

51/QBT-KHTV

22/01/2018

Báo cáo chậm

54

Tạp chí Gia đình và Trẻ em

04/GĐ&TE

08/01/2018

 

55

Báo Lao động - Xã hội

15/BC-LĐXH

18/01/2018

Báo cáo chậm

56

Tạp chí Lao động - Xã hội

 

 

Chưa có báo cáo

57

Ban quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP

 

 

Chưa có báo cáo

58

Ban quản lý dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP)

16/BC-BQLDA

11/01/2018

Báo cáo chậm

59

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

21/BC-VPQGGN

18/01/2018

Báo cáo chậm

60

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ

04/CV-QLDAĐTXD

08/01/2018

 

61

Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

 

 

Chưa có báo cáo

62

Văn phòng Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Công văn không số

11/01/2018

Báo cáo chậm

63

Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam

 

 

Chưa có báo cáo

64

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

 

 

Chưa có báo cáo

65

Vụ Bảo hiểm xã hội

 

 

Chưa có báo cáo

66

Vụ Hợp tác quốc tế

Công văn không số

16/01/2018

Báo cáo chậm

67

Vụ Bình đẳng giới

 

 

Chưa có báo cáo

68

Vụ Pháp chế

Công văn không số

12/01/2018

Báo cáo chậm

69

Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

Chưa có báo cáo

Ghi chú: Thời hạn báo cáo kết quả THHK, CLP năm 2017 theo Quyết định số 885/QĐ-LĐTBXH ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH là ngày 10/01/2018

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH SỞ LĐTBXH GỬI BÁO CÁO THTKCLP 2017 VỀ BỘ
(Kèm theo Công văn số 2134/LĐTBXH-KHTC ngày 01 tháng 6 năm 2018)

STT

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành văn bản

Ghi chú

1

Hà Nội

167/BC-LĐTBXH

19/01/2017

 

2

Hải Phòng

222/BC-SLĐTBXH

23/01/2018

 

3

Hải Dương

 

 

Chưa có báo cáo

4

Hưng Yên

 

 

Chưa có báo cáo

5

Hà Nam

06/BC-LĐTBXH

15/01/2018

 

6

Nam Định

13/BC-LĐTBXH

16/01/2018

 

7

Thái Bình

10/BC-SLĐTBXH

19/01/2018

 

8

Ninh Bình

09/BC-LĐTBXH

19/01/2018

 

9

Hà Giang

13/BC-LĐTBXH

16/01/2018

 

10

Cao Bằng

 

 

Chưa có báo cáo

11

Lào Cai

17/BC-SLĐTBXH

19/01/2018

 

12

Bắc Kạn

 

 

Chưa có báo cáo

13

Lạng Sơn

 

 

Chưa có báo cáo

14

Tuyên Quang

 

 

Chưa có báo cáo

15

Yên Bái

 

 

Chưa có báo cáo

16

Thái Nguyên

 

 

Chưa có báo cáo

17

Phú Thọ

 

 

Chưa có báo cáo

18

Vĩnh Phúc

 

 

Chưa có báo cáo

19

Bắc Giang

 

 

Chưa có báo cáo

20

Bắc Ninh

 

 

Chưa có báo cáo

21

Quảng Ninh

157/SLĐTBXH-KHTC

19/01/2018

 

22

Lai Châu

 

 

Chưa có báo cáo

23

Điện Biên

125/SLĐTBXH-KHTC

23/01/2018

 

24

Sơn La

23/BC-SLĐTBXH

22/01/2018

 

25

Hòa Bình

 

 

Chưa có báo cáo

26

Thanh Hóa

01/BC-SLĐTBXH

09/01/2018

 

27

Nghệ An

 

 

Chưa có báo cáo

28

Hà Tĩnh

 

 

Chưa có báo cáo

29

Quảng Bình

 

 

Chưa có báo cáo

30

Quảng Trị

 

 

Chưa có báo cáo

31

TT- Huế

 

 

Chưa có báo cáo

32

Đà Nẵng

11/BC-SLĐTBXH

17/01/2018

 

33

Quảng Nam

13/BC-LĐTBXH

22/01/2018

 

34

Quảng Ngãi

20/BC-SLĐTBXH

30/01/2018

 

35

Bình Định

133/BC-SLĐTBXH

17/01/2018

 

36

Phú Yên

 

 

Chưa có báo cáo

37

Khánh Hòa

12/BC-SLĐTBXH

22/01/2018

 

38

Kon Tum

12/BC-SLĐTBXH

17/01/2018

 

39

Gia Lai

 

 

Chưa có báo cáo

40

Đắk Lắk

 

 

Chưa có báo cáo

41

Đắk Nông

 

 

Chưa có báo cáo

42

Tp HCM

1900/SLĐTBXH-KH

23/01/2018

 

43

Lâm Đồng

 

 

Chưa có báo cáo

44

Ninh Thuận

 

 

Chưa có báo cáo

45

Bình Phước

 

 

Chưa có báo cáo

46

Tây Ninh

180/BC-SLĐTBXH

24/01/2018

 

47

Bình Dương

 

 

Chưa có báo cáo

48

Đồng Nai

 

 

Chưa có báo cáo

49

Bình Thuận

156/SLĐTBXH-KHTC

23/01/2018

 

50

Bà Rịa-VTàu

 

 

Chưa có báo cáo

51

Long An

 

 

Chưa có báo cáo

52

Đồng Tháp

 

 

Chưa có báo cáo

53

An Giang

108/BC-SLĐTBXH

16/01/2018

 

54

Tiền Giang

122/SLĐTBXH-KHTC

19/01/2018

 

55

Vĩnh Long

11/BC-SLĐTBXH

10/11/2018

 

56

Bến Tre

170A/BC-SLĐTBXH

22/01/2018

 

57

Kiên Giang

153/BC-LĐTBXH

22/01/2018

 

58

Cần Thơ

191/BC-SLĐTBXH

23/01/2018

 

59

Hậu Giang

 

 

Chưa có báo cáo

60

Trà Vinh

 

 

Chưa có báo cáo

61

Sóc Trăng

 

 

Chưa có báo cáo

62

Bạc Liêu

 

 

Chưa có báo cáo

63

Cà Mau

 

 

Chưa có báo cáo

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG VÀ GỬI BỘ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VỀ THTKCLP 2018
(Kèm theo Công văn số 2134/LĐTBXH-KHTC ngày 01 tháng 06 năm 2018)

STT

Tên đơn vị

Ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành văn bản

Ghi chú

1

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội

63/QĐ-BVCHPHCNHN

10/05/2018

 

2

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

 

 

Chưa gửi Bộ

3

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Qui Nhơn

 

 

Chưa gửi Bộ

4

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh

134/QĐ-CHHCM

14/05/2018

 

5

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

 

 

Chưa gửi Bộ

6

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 

 

Chưa gửi Bộ

7

Viện khoa học giáo dục nghề nghiệp

 

 

Chưa gửi Bộ

8

Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

 

 

Chưa gửi Bộ

9

Ban quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA

 

 

Chưa gửi Bộ

10

Trường Cao Đẳng Kỹ nghệ II

108/QĐ-CĐKNII

08/05/2018

 

11

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ

77/QĐ-CĐNKTCN

16/04/2018

 

12

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 

 

Chưa gửi Bộ

13

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

 

 

Chưa gửi Bộ

14

Trường Đại học Lao động - Xã hội

 

 

Chưa gửi Bộ

15

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội

107/QĐ-ĐTBD

23/04/2018

 

16

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

 

Chưa gửi Bộ

17

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

197/QĐ-ĐHSPKTV

13/04/2018

 

18

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực I

 

 

Chưa gửi Bộ

19

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II

 

 

Chưa gửi Bộ

20

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực III

454/QĐ-TTKĐIII

08/05/2018

 

21

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

 

 

Chưa gửi Bộ

22

Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Việt Trì

33/QĐ-ĐDTTVT

05/05/2018

 

23

Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật

 

 

Chưa gửi Bộ

24

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM

 

 

Chưa gửi Bộ

25

Làng Trẻ em SOS Việt Nam

 

 

Chưa gửi Bộ

26

Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi

 

 

Chưa gửi Bộ

27

Viện Khoa học Lao động Xã hội

 

 

Chưa gửi Bộ

28

Trung tâm Thông tin

 

 

Chưa gửi Bộ

29

Trung tâm Lao động ngoài nước

 

 

Chưa gửi Bộ

30

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

 

 

Chưa gửi Bộ

31

Văn phòng Bộ

 

 

Chưa gửi Bộ

32

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

15/QĐ-PCTNXH

11/01/2018

 

33

Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương

 

 

Chưa gửi Bộ

34

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

 

 

Chưa gửi Bộ

35

Cục Người có công

 

 

Chưa gửi Bộ

36

Trung tâm điều dưỡng thương binh và NCC Long Đất

 

 

Chưa gửi Bộ

37

Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn

 

 

Chưa gửi Bộ

38

Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

 

 

Chưa gửi Bộ

39

Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang

 

 

Chưa gửi Bộ

40

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

 

 

Chưa gửi Bộ

41

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

 

 

Chưa gửi Bộ

42

Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Trung

 

 

Chưa gửi Bộ

43

Cục An toàn lao động

 

 

Chưa gửi Bộ

44

Trung tâm huấn luyện vệ sinh an toàn lao động

 

 

Chưa gửi Bộ

45

Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

 

Chưa gửi Bộ

46

Thanh tra Bộ

191/QĐ-TTr

10/05/2018

 

47

Cục Việc làm

 

 

Chưa gửi Bộ

48

Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm

 

 

Chưa gửi Bộ

49

Cục Bảo trợ xã hội

48/QĐ-BTXH

09/04/2018

 

50

Cục Trẻ em

 

 

Chưa gửi Bộ

51

Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông

 

 

Chưa gửi Bộ

52

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

 

 

Chưa gửi Bộ

53

Tạp chí Gia đình và Trẻ em

 

 

Chưa gửi Bộ

54

Báo Lao động - Xã hội

 

 

Chưa gửi Bộ

55

Tạp chí Lao động - Xã hội

 

 

Chưa gửi Bộ

56

Ban quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP

 

 

Chưa gửi Bộ

57

Ban quản lý dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP)

 

 

Chưa gửi Bộ

58

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

 

 

Chưa gửi Bộ

59

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ

 

 

Chưa gửi Bộ

60

Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

 

 

Chưa gửi Bộ

61

Văn Phòng Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

20/QĐ-VP

24/04/2018

 

62

Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam

 

 

Chưa gửi Bộ

63

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

 

 

Chưa gửi Bộ

64

Vụ Bảo hiểm xã hội

 

 

Chưa gửi Bộ

65

Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

Chưa gửi Bộ

66

Vụ Bình đẳng giới

 

 

Chưa gửi Bộ

67

Vụ Pháp chế

Công văn không số

12/01/2018

 

68

Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

Chtra gửi Bộ

Ghi chú: Thời hạn đơn vị xây dựng và gửi về Bộ theo Quyết định số 392/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là ngày 15/5/2018

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH SỞ LĐTBXH XÂY DỰNG VÀ GỬI BỘ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VỀ THTKCLP 2018
(Kèm theo Công văn số 2134/LĐTBXH-KHTC ngày 01 tháng 06 năm 2018

STT

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành văn bản

Tình trạng

1

Hà Nội

 

 

Chưa gửi Bộ

2

Hải Phòng

 

 

Chưa gửi Bộ

3

Hải Dương

 

 

Chưa gửi Bộ

4

Hưng Yên

 

 

Chưa gửi Bộ

5

Hà Nam

 

 

Chưa gửi Bộ

6

Nam Định

 

 

Chưa gửi Bộ

7

Thái Bình

 

 

Chưa gửi Bộ

8

Ninh Bình

190/QĐ-LĐTBXH

08/03/2018

 

9

Hà Giang

 

 

Chưa gửi Bộ

10

Cao Bằng

 

 

Chưa gửi Bộ

11

Lào Cai

 

 

Chưa gửi Bộ

12

Bắc Kạn

 

 

Chưa gửi Bộ

13

Lạng Sơn

 

 

Chưa gửi Bộ

14

Tuyên Quang

 

 

Chưa gửi Bộ

15

Yên Bái

 

 

Chưa gửi Bộ

16

Thái Nguyên

 

 

Chưa gửi Bộ

17

Phú Thọ

 

 

Chưa gửi Bộ

18

Vĩnh Phúc

 

 

Chưa gửi Bộ

19

Bắc Giang

 

 

Chưa gửi Bộ

20

Bắc Ninh

 

 

Chưa gửi Bộ

21

Quảng Ninh

 

 

Chưa gửi Bộ

22

Lai Châu

 

 

Chưa gửi Bộ

23

Điện Biên

 

 

Chưa gửi Bộ

24

Sơn La

 

 

Chưa gửi Bộ

25

Hòa Bình

 

 

Chưa gửi Bộ

26

Thanh Hóa

 

 

Chưa gửi Bộ

27

Nghệ An

 

 

Chưa gửi Bộ

28

Hà Tĩnh

 

 

Chưa gửi Bộ

29

Quảng Bình

1789/KH-SLĐTBXH

22/12/2017

 

30

Quảng Trị

 

 

Chưa gửi Bộ

31

TT- Huế

 

 

Chưa gửi Bộ

32

Đà Nẵng

 

 

Chưa gửi Bộ

33

Quảng Nam

 

 

Chưa gửi Bộ

34

Quảng Ngãi

 

 

Chưa gửi Bộ

35

Bình Định

 

 

Chưa gửi Bộ

36

Phú Yên

 

 

Chưa gửi Bộ

37

Khánh Hòa

397/QĐ-SLĐTBXH

20/03/2018

 

38

Kon Tum

 

 

Chưa gửi Bộ

39

Gia Lai

 

 

Chưa gửi Bộ

40

Đắk Lắk

 

 

Chưa gửi Bộ

41

Đắk Nông

 

 

Chưa gửi Bộ

42

Tp HCM

 

 

Chưa gửi Bộ

43

Lâm Đồng

 

 

Chưa gửi Bộ

44

Ninh Thuận

54/QĐ-SLĐTBXH

19/03/2018

 

45

Bình Phước

 

 

Chưa gửi Bộ

46

Tây Ninh

 

 

Chưa gửi Bộ

47

Bình Dương

 

 

Chưa gửi Bộ

48

Đồng Nai

 

 

Chưa gửi Bộ

49

Bình Thuận

 

 

Chưa gửi Bộ

50

Bà Rịa-VTàu

 

 

Chưa gửi Bộ

51

Long An

 

 

Chưa gửi Bộ

52

Đồng Tháp

 

 

Chưa gửi Bộ

53

An Giang

 

 

Chưa gửi Bộ

54

Tiền Giang

 

 

Chưa gửi Bộ

55

Vĩnh Long

 

 

Chưa gửi Bộ

56

Bến Tre

 

 

Chưa gửi Bộ

57

Kiên Giang

526/CTr-LĐTBXH

16/03/2018

 

58

Cần Thơ

 

 

Chưa gửi Bộ

59

Hậu Giang

 

 

Chưa gửi Bộ

60

Trà Vinh

 

 

Chưa gửi Bộ

61

Sóc Trăng

 

 

Chưa gửi Bộ

62

Bạc Liêu

 

 

Chưa gửi Bộ

63

Cà Mau

 

 

Chưa gửi Bộ

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2134/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 2134/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành 01/06/2018
Ngày có hiệu lực 01/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2134/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close