BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/BTC-KBNN
Về việc hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục NSNN cũ sang Mục lục NSNN mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ tiết b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước quy định “Khoản là phân loại chi tiết của Loại, dùng để phân loại các khoản chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế quốc dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”;

Căn cứ mục III Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN quy định “Hạch toán phân bổ dự toán NSNN theo Loại, Khoản phù hợp với nội dung dự toán được giao và tính chất hoạt động được bố trí chí ngân sách”;

Tiếp theo Công văn số 17809/BTC-KBNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung ánh xạ mã Loại, Khoản đối với kinh phí năm 2017 được phép chuyển nguồn sang năm 2018 như sau:

Trường hợp chuyển nguồn của khoản kinh phí thuộc ánh xạ từ 1 Khoản cũ (theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung) sang nhiều Khoản mới (theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC), khi đó hệ thống sẽ mặc định chuyển đổi số liệu từ TABMIS 2017 sang TABMIS 2018 theo ánh xạ sang Khoản mới đầu tiên của ánh xạ Khoản cũ đó; chi tiết theo Bảng ánh xạ danh mục từ một Khoản cũ sang nhiều Khoản mới số 02a/BAX kèm theo.

Do đặc thù của việc chuyển nguồn đối với các ánh xạ từ 1 Khoản cũ sang nhiều Khoản mới nêu trên, khi đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư gửi KBNN giao dịch hồ sơ chuyển nguồn, đề nghị xác định rõ số kinh phí thuộc diện được chuyển nguồn thuộc Khoản nào của Mục lục NSNN mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC (ghi rõ mã Loại, Khoản cũ và mới vào cột số 2 mẫu biểu số 58 hoặc cột số 4 của mẫu biểu số 59 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước), để KBNN nơi giao dịch có căn cứ xác nhận và hạch toán chuyển nguồn kinh phí năm 2017 sang ngân sách năm 2018 theo Loại, Khoản mới theo đúng đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh số tạm ứng và số dư dự toán được chuyển nguồn sang Loại, Khoản mới trên TABMIS).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) để nghiên cứu và hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- KBNN (Cục KTNN, Vụ THPC, Vụ KSC, SGD, Vụ TVQT);
- Lưu: VT, KBNN (245 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thủy

 

Số 02a/BAX

BẢNG ÁNH XẠ DANH MỤC TỪ MỘT KHOẢN CŨ SANG NHIỀU KHOẢN MỚI

(Kèm theo Công văn số 2170/BTC-KBNN ngày 26/02/2018 của Bộ Tài chính)

LOẠI, KHOẢN CŨ

LOẠI, KHOẢN MỚI

Lưu ý khi chuyển đổi/ánh xạ

Loại, Khoản cũ

Mã số

Tên gọi

Nội dung ghi chú về Loại, Khoản cũ

Loại, Khoản mới

Mã số

Tên gọi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Khoản

069

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

- Phản ánh cả các hoạt động điều tra thăm dò, khảo sát phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ và quặng khác

Khoản

309

Công nghiệp khác

Đối với các dịch vụ có tính chất hoạt động công nghiệp.

Chuyển đổi số liệu chuyển nguồn (CĐSLCN) sang Khoản 309, sau đó điều chỉnh từ Khoản 309 sang Khoản 332 phần dự toán, chi tương ứng được chuyển nguồn (nếu có)

Khoản

332

Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn

Đối với các dịch vụ điều tra, thăm dò, khảo sát

Khoản

281

Hoạt động điều tra, quan trắc, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình quản lý về phát triển và bảo vệ môi trường

 

Khoản

251

Điều tra quan trắc và phân tích môi trường

Mặc định CĐSL sang Khoản 251, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 251 sang Khoản 278 Đối với DT, chi thuộc Khoản 278 phần " áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình quản lý về phát triển và bảo vệ môi trường"

278

Bảo vệ môi trường khác

Khoản

343

Các hoạt động trung gian tài chính khác

- Bao gồm hoạt động của các thị trường tài chính khác; chi cho các quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế; cho vay của Chính phủ để đầu tư phát triển và cho vay lại; hỗ trợ cho kinh doanh của các công ty tài chính; chi tham gia góp vốn của Chính phủ Việt Nam với các liên doanh nước ngoài và các đối tác khác trong lĩnh vực tài chính - tín dụng...

Khoản

406

Các khoản đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định

CĐSLCN sang Khoản 406, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 406 sang Khoản 404 Đối với DT, chi thuộc Khoản 404 phần "cho vay của Chính phủ để đầu tư phát triển và cho vay lại"

404

Cho vay theo chính sách Nhà nước theo quy định

 

Khoản

346

Quan hệ giữa các cấp ngân sách về bổ sung có mục tiêu

- Phản ánh thu - chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách: số bổ sung, thưởng vượt dự toán thư và các khoản thu, chi khác (nếu có)

Khoản

432

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

CĐSLCN sang Khoản 432, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 432 sang Khoản 433 (nếu có)

Khoản

433

Nộp ngân sách cấp trên

 

Khoản

353

Hoạt động quản lý quỹ dự trữ quốc gia

Hoạt động dự trữ và dịch vụ bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ

Khoản

403

Chi dự trữ quốc gia

CĐSLCN sang Khoản 403, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 403 sang Khoản 331 (nếu có)

331

Hoạt động dự trữ quốc gia

Đối với DT, chi thuộc Khoản 331 phần "dịch vụ bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia”,…

Khoản

356

Quan hệ giữa các cấp ngân sách về bổ sung cân đối

Phản ánh thu, chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách về bổ sung cân đối.

Khoản

431

Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

CĐSLCN sang Khoản 431, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 431 sang Khoản 433 (nếu có)

Khoản

433

Nộp ngân sách cấp trên

 

Khoản

369

Quan hệ tài chính khác

- Phản ánh thu, chi khác của ngân sách nhà nước: chi phí cho in ấn và đổi tiền... thu các khoản phạt, tịch thu.

Chi thưởng cho các đối tượng phát hiện tham ô và vi phạm pháp luật, chi hỗ trợ các đơn vị thuộc ngân sách cấp khác, chi trả các khoản thu năm trước

- Thu, chi phát sinh do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ hạch toán

- Các hoạt động thu, chi khác của ngân sách nhà nước không thể phân được vào các ngành

Khoản

428

Khác ngân sách

CĐSLCN sang Khoản 428, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 428 sang Khoản 429, 411, 435,... (nếu có)

429

Các nhiệm vụ chi khác

411

Hỗ trợ các đơn vị cấp trên đóng trên địa bàn

433

Nộp ngân sách cấp trên

435

Hỗ trợ địa phương khác theo quy định

438

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Không phát sinh CĐSLCN

Khoản

462

Hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội

TT147/2013: Các cấp hội hạch toán vào Khoản 462 “Hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội”, gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Khoản

361

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

Các ánh xạ chuyển đổi của Khoản 462 thực hiện theo CV 17809/BTC KBNN ngày 29/12/2017 (hệ thống hỗ trợ tự động chuyển sang căn cứ theo mã Chương)

Riêng đối với số liệu chuyển nguồn Khoản 462 của Chương 800 thì CĐSLCN sang Khoản 361, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 361 sang Khoản 362 (nếu có).

362

Hỗ trợ các các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Khoản

468

Hoạt động quốc phòng

- Loại trừ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, y tế, sự nghiệp kinh tế... được hạch toán vào các Loại tương ứng

Khoản

011

Quốc phòng

CĐSLCN sang Khoản 011, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 011 sang Khoản 012, 013, 014 (nếu có)

012

Cơ yếu Chính phủ

013

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

014

Chuẩn bị động viên

Khoản

474

Hoạt động bảo đảm xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc

- Bao gồm các hoạt động cung cấp tài chính và quản lý các chương trình bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp khó khăn, trợ cấp cho quỹ hưu trí... do Nhà nước tài trợ

 

374

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

CĐSLCN sang Khoản 374, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 374 sang Khoản 133 (nếu có)

133

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

Khoản

498

Dạy nghề

 

Khoản

091

Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

CĐSLCN sang Khoản 091, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 091 sang Khoản tương ứng (nếu có)

092

Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp

093

Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng

Khoản

527

Hoạt động thực hiện chính sách người có công với cách mạng

- Phản ánh các hoạt động thực hiện công tác chính sách ưu đãi thương binh, liệt sĩ và người có công, bao gồm: chi các chế độ trợ cấp thường xuyên, một lần và lần đầu cho đối tượng hưởng ưu đãi, chi hoạt động của các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, công tác mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ và các chế độ ưu đãi đặc thù khác

Khoản

371

Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng

CĐSLCN sang Khoản 371, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 371 sang Khoản 133 (nếu có)

133

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

Khoản

528

Hoạt động xã hội khác

- Phản ánh các hoạt động thực hiện các chính sách đối với đối tượng xã hội (người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật, lang thang, đối tượng tệ nạn xã hội...) bao gồm: chi tiền ăn, sinh hoạt phí cho đối tượng, chi hoạt động của các đơn vị nuôi dưỡng đối tượng tập trung

Khoản

398

Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác

CĐSLCN sang Khoản 398, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 398 sang Khoản 133 (nếu có)

133

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

Khoản

531

Sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em

 

Khoản

372

Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Mặc định CĐSL sang Khoản 372, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 372 sang Khoản 133 (nếu có)

133

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

Khoản

532

Hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Dùng để hạch toán các khoản thu, chi ngân sách liên quan đến khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chế độ quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Khoản

372

Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Mặc định CĐSL sang Khoản 372, sau khi CĐSL điều chỉnh từ Khoản 372 sang Khoản 133 (nếu có)

133

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2170/BTC-KBNN năm 2018 về hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục ngân sách nhà nước cũ sang Mục lục ngân sách nhà nước mới do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2170/BTC-KBNN Ngày ban hành 26/02/2018
Ngày có hiệu lực 26/02/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2170/BTC-KBNN năm 2018 về hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục ngân sách nhà nước cũ sang Mục lục ngân sách nhà nước mới do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close