BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2219/XTTM-QLXT
V/v hướng dẫn thông báo thực hiện khuyến mi

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang

Trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang trên hệ thống tiếp nhận và trả lời doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử của Chính phủ), Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trường hợp thương nhân khi thực hiện 01 chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng trên 100 triệu, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương. Quy định này không phân biệt việc thương nhân thực hiện trên địa bàn 01 hay nhiều tỉnh, thành phố.

- Cách thức, hồ sơ và nội dung thông báo hoạt động khuyến mại đề nghị thương nhân thực hiện theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và Mẫu số 01 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Cục Xúc tiến thương mại thông báo để Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang được biết.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Xúc tiến thương mại - Cục Xúc tiến thương mại.

Địa chỉ: 20 Lý thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 043 825 4588/57 (Chị Vũ Mỹ Linh); Fax: 043 9348142./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ);
- Lưu: VT, QLXT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Hoàng Tài

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2219/XTTM-QLXT năm 2018 về hướng dẫn thông báo thực hiện khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

Số hiệu 2219/XTTM-QLXT Ngày ban hành 25/09/2018
Ngày có hiệu lực 25/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Xúc tiến thương mại Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2219/XTTM-QLXT năm 2018 về hướng dẫn thông báo thực hiện khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành
Mục lục

Mục lục

Close