VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/VPCP-CN
V/v bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 95/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 360/BTNMT-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2019), Tài chính (văn bản số 1241/BTC-ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 30/BXD-HĐXD ngày 31 tháng 01 năm 2019, Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 999/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 02 năm 2019, Quốc phòng (văn bản số 842/BQP-TM ngày 22 tháng 01 năm 2019) về việc bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rõ về trình tự, thủ tục, thẩm quyền điều chỉnh và bổ sung quy hoạch theo căn cứ của Luật Quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, TC, XD, QP, NN&PTNT;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, NN, TKBT, V.I
- Lưu: VT, CN (2) Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2236/VPCP-CN năm 2019 về bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2236/VPCP-CN Ngày ban hành 21/03/2019
Ngày có hiệu lực 21/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2236/VPCP-CN năm 2019 về bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close