BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/BTTTT-KHTC
V/v rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình), trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) chủ trì, hướng dẫn thực hiện Nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Nội dung thành phần “Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội” của Chương trình.

Căn cứ Quy chế quản lý, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, hiện nay Bộ TTTT đang phối hợp với các Bộ liên quan tổ chức rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện Nội dung “Tăng cường cơ sở vật cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” của Chương trình. Để có cơ sở phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ TTTT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất nhu cầu triển khai thực hiện Nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” của Chương trình tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, gửi Bộ TTTT (biểu số liệu theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Văn bản của địa phương đề nghị gửi về Bộ TTTT trước ngày 15/7/2017 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm file điện tử về địa chỉ email: [email protected]).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KHTC (200).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2253/BTTTT-KHTC năm 2017 rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 2253/BTTTT-KHTC Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2253/BTTTT-KHTC năm 2017 rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close