BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2272/TCHQ-TXNK
V/v mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO.
(Đ/c: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 079/VTTACO ngày 28/3/2019 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO (Công ty) về việc xin hướng dẫn về mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với mặt hàng “Tàu hóa chất chuyên dụng”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số hàng hóa:

Căn cứ Điều 26, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trường hợp Công ty đề nghị cơ quan Hải quan xác định mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục Xác định trước mã số và nộp hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu:

Việc xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu được dựa trên mã số phân loại của hàng hóa. Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và mã số hàng hóa nhập khẩu được xác định để xác định thuế suất thuế nhập khẩu cho mặt hàng.

3. Về thuế suất thuế GTGT:

Căn cứ điểm c, khoản 17, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ Phụ lục I, Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Trường hợp tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đề nghị Công ty căn cứ mã số hàng hóa nhập khẩu và đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định thuế GTGT phải nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT; TXNK-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2272/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2272/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 18/04/2019
Ngày có hiệu lực 18/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 2272/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close