BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2289/TCHQ-TXNK
V/v xác định ngày vận hành thương mại

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất của Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 2020/TCHQ-TXNK ngày 8/4/2019.

Về việc xác định ngày vận hành thương mại của Dự án, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 4 Điều 1 Thỏa thuận Bảo lãnh và Cam kết của Chính phủ (GGU) ngày 15/01/2013 (do Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký kết với các nhà đầu tư) quy định: Ngày vận hành thương mại nghĩa là ngày nhà máy lọc dầu do NSRP xây dựng và vận hành đạt được ngày nghiệm thu ban đầu theo các hợp đồng xây dựng liên quan”.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Phụ lục B bản GGU quy định: “Kể từ ngày vận hành thương mại, NSRP được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được nhưng theo đánh giá của NSRP, chưa đáp ứng quy cách yêu cầu của dự án NSRP”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo công văn số 4003/BTC-TCHQ ngày 4/4/2019 của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Thỏa thuận và bảo lãnh cam kết Chính phủ, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xác định ngày vận hành thương mại, báo cáo Bộ Công Thương xác nhận ngày vận hành thương mại và có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan làm cơ sở miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm kể từ ngày vận hành thương mại theo quy định tại Điều 8 Phụ lục B bản GGU.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- VPTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2289/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định ngày vận hành thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2289/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày có hiệu lực 19/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 2289/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định ngày vận hành thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close