BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/YDCT-QLHN
V/v hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế nhận được phản hồi của một số đơn vị về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cấp, cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Để thống nhất việc triển khai thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; phương pháp chữa bệnh gia truyền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có ý kiến sau:

1. Về Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thực hiện theo quy định tại Khoản 11, Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (viết tắt Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).

2. Các nội dung khác chưa được hướng dẫn tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP đề nghị Sở Y tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng N.V.Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLHN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 229/YDCT-QLHN năm 2019 hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Số hiệu 229/YDCT-QLHN Ngày ban hành 07/05/2019
Ngày có hiệu lực 07/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 229/YDCT-QLHN năm 2019 hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
Mục lục

Mục lục

Close