ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2296/UBND-NN
V/v đính chính Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối nông thôn mới;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020,

Do sơ suất trong khâu soạn thảo và ban hành Quyết định có sai sót, UBND tỉnh đính chính nội dung Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 như sau:

Tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh đã ghi:

- Tỷ lệ đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: Đạt ≥ 70% cứng hóa;

Nay điều chỉnh lại thành:

- Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Đạt ≥ 70 % cứng hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- VP điều phối NTM Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Văn Ninh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu 2296/UBND-NN Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày có hiệu lực 19/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close