TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2364/TXNK-TGHQ
V/v xét giảm giá

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn.
(Đ/c: Số 104, Hùng Vương, P2, Tân An, Long An, Việt Nam)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được 03 công văn đề ngày 15/06/2017 của Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn về việc xem xét trừ khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số 101197941462 ngày 26/12/2016 thuộc hợp đồng số AK20161207 ngày 12/12/2016, tờ khai số 101249410361 ngày 07/02/2017 thuộc hợp đồng số AK20170105 ngày 18/01/2017 và việc xin hoàn thuế nhập khẩu đối với tờ khai số 101145297961 ngày 24/11/2016, tờ khai số 101176005932 ngày 13/12/2016, tờ khai số 101197941462 ngày 26/12/2016. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung đề nghị giảm giá:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện được giảm trừ khoản giảm giá. Trong đó, khoản giảm giá phải thuộc một trong các loại giảm giá (giảm giá theo cấp độ thương mại, theo số lượng, theo hình thức và thời gian thanh toán); hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá phải bao gồm bảng công bố giảm giá của người bán, chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán,...

Qua xem xét hồ sơ đề nghị của Công ty gửi kèm thì Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thấy:

- Khoản giảm giá của Công ty không thuộc một trong các loại giảm giá quy định tại điểm d.1.1 khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

- Hồ sơ chưa đầy đủ các chứng từ tài liệu như: bảng công bố giảm giá của người bán, chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán. Ngoài ra, Công ty không kê đầy đủ thông tin vào bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu số 01/GG/2015 kèm theo Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Như vậy, khoản giảm giá theo đề nghị của Công ty không đáp ứng được các điều kiện, hồ sơ để xét giảm giá theo quy định.

2. Đối với nội dung đề nghị hoàn thuế:

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi Công ty gửi đơn khiếu nại để được giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Yến-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2364/TXNK-TCHQ năm 2017 xét giảm giá do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 2364/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2364/TXNK-TCHQ năm 2017 xét giảm giá do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close