TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/GSQL-GQ1
V/v khai bổ sung trong thông quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Shinshung Vina.
(Đ/c: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Ngày 26/7/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số SSVN/20180613-02 đề ngày 13/6/2018 của Công ty TNHH Shinshung Vina vướng mắc về việc khai bổ sung trong thông quan. Liên quan đến việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

... 1. Các trường hợp khai bổ sung:

...a) Khai bổ sung trong thông quan:

a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;...”

Trường hợp trước khi nộp hồ sơ đến cơ quan hải quan, doanh nghiệp phát hiện có sai sót trong việc khai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan và trước khi cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan thì doanh nghiệp được khai bổ sung và không bị xử lý vi phạm hành chính; trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng và trước khi thông quan thì doanh nghiệp được khai bổ sung và bị xử lý vi phạm hành chính về khai bổ sung nếu các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Shinshung Vina được biết và thực hiện, trường hợp vướng mắc, liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để p/hợp t/hiện);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2369/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung trong thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2369/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 02/08/2018
Ngày có hiệu lực 02/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2369/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung trong thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close