BỘ K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/BKHĐT-KTCN
“V/v xác nhận khả năng sản xuất trong nước xe ô tô bán tải chuyên dùng.”

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an

Trả lời công văn số 548/C08-P3 ngày 21/02/2019 của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an về việc xác nhận trong nước chưa sản xuất được loại xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux TGL126L-DTTSKV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo công văn 548/C08-P3 ngày 21/02/2019, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã ký Hợp đồng số 06-TCPTQH/HĐMBHHNK/C08-VN&HH ngày 27/12/2018 với Liên danh nhà thầu Việt Nhật-Hiệp Hòa về nhập khẩu 80 xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux TGL126L-DTTSKV, sản xuất từ năm 2018 trở đi, xuất xứ Thái Lan, sử dụng nhiên liệu xăng, với các thiết bị chuyên dùng đồng bộ đặc chủng: đèn phát tín hiệu ưu tiên, âm ly ….. phục vụ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ (theo Quyết định số 5592/QĐ-BCA-C08 ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán dự án "Tăng cường phương tiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông cấp quận, huyện").

Theo Bảng chủng loại ô tô sản xuất lắp ráp hiện tại của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đang sản xuất (tại văn bản số 441B/2018/TMV-GA ngày 11/03/2019) thì không có loại xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux được sản xuất trong nước.

Đối chiếu với phụ lục I - Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018, thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì loại xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux TGL126L-DTTSKV đến nay chưa có đơn vị nào đăng ký sản xuất được trong nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Cục Cảnh sát giao thông biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ QPAN;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KTCN (H5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đặng Quang Tư

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2381/BKHĐT-KTCN năm 2019 về xác nhận khả năng sản xuất trong nước xe ô tô bán tải chuyên dùng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 2381/BKHĐT-KTCN Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày có hiệu lực 12/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2381/BKHĐT-KTCN năm 2019 về xác nhận khả năng sản xuất trong nước xe ô tô bán tải chuyên dùng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close