BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/BXD-PTĐT
V/v: Triển khai Thông tư số 01/2018/ TT-BXD ngày 05/01/2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

Để triển khai có hiệu quả việc phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị trên địa bàn, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 84/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2018/TT-BXD.

Bộ Xây dựng đã tổ chức phổ biến và tập huấn Thông tư số 01/2018/TT-BXD tại 03 miền Bắc, Trung, Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng để được giải đáp, hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục PTĐT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2381/BXD-PTĐT năm 2018 triển khai Thông tư 01/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2381/BXD-PTĐT Ngày ban hành 25/09/2018
Ngày có hiệu lực 25/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2381/BXD-PTĐT năm 2018 triển khai Thông tư 01/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close