TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2389/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra xác định tên hàng đối với mặt hàng giấy dán tường

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1619/HQHCM-TXNK ngày 20/6/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa

Theo quy định tại Điều 31 Luật Hải quan thì căn cứ kết quả phân tích, đánh giá rủi ro và các thông tin có liên quan đến hàng hóa, thủ trưởng cơ quan hải quan nơi xử lý hồ sơ hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa. Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trong quá trình kiểm tra chi tiết hồ sơ bởi công chức hải quan, nếu phát hiện sự không chính xác, không đầy đủ, không phù hợp giữa nội dung khai hải quan với chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan; có dấu hiệu không tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, đăng ký tờ khai hải quan xem xét, quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Do đó, việc chuyển luồng kiểm tra thực tế đối với mặt hàng giấy dán tường đề nghị đơn vị căn cứ các quy định trên để thực hiện.

2. Nội dung kiểm tra tên hàng, phẩm chất, chủng loại

Theo quy định tại tại Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan căn cứ thông tin ghi trên các chứng từ trong hồ sơ hải quan để xác định tính chính xác về tên hàng do doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan. Trường hợp phát hiện thông tin khai báo về tên hàng, mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan có sai lệch với thông tin trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan hoặc chưa đủ căn cứ xác định tên hàng thì yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc bản phân tích thành phần sản phẩm để làm cơ sở xác định trên hàng. Trường hợp không thể xác định chính xác tên hàng, mã số, công chức hải quan cùng người khai hải quan lấy mẫu để thực hiện phân tích, giám định theo quy định của Bộ tài chính về phân loại hàng hóa để xác định chính xác tên hàng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2389/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra xác định tên hàng đối với mặt hàng giấy dán tường do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2389/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày có hiệu lực 03/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2389/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra xác định tên hàng đối với mặt hàng giấy dán tường do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close