TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH LiXil Việt Nam.
(Đ/c: Yên Bình, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20190115/CV-LIXIL ngày 15/01/2019 của Công ty TNHH LiXil Việt Nam về việc mô tả hàng hóa trên C/O mẫu E (Wooden Case of M52E52- Sic Plate -750x400x15mmm) khác với mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại (Wooden Case of of M52E25- Sic Plate -750x400x15mmm), Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định về khác biệt nhỏ được nêu tại Khoản 6, Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xử lý và hướng dẫn thêm.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 239/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 239/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày có hiệu lực 24/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 239/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close