TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1742/HQBD-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc C/O mẫu AANZ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa vận chuyển đường biển:

Hướng dẫn tại công văn số 188/GSQL-TH ngày 31/5/2011 xuất phát từ vướng mắc thực tế phát sinh và được thống nhất thực hiện trên cơ sở kết quả cuộc họp. Do vậy, trường hợp phát sinh vướng mắc thực tế, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương gửi hồ sơ cụ thể để Cục Giám sát quản lý có cơ sở báo cáo Tổng cục Hải quan phương án và sẽ đưa ra cuộc họp về thực thi của từng Hiệp định.

2/ Về khác biệt giữa ngày xuất khẩu ghi trên vận đơn và ngày xuất khẩu trên C/O mẫu AANZ:

Theo quy định tại Phụ lục V-A mẫu C/O mẫu AANZ thì thông tin về phương tiện vận chuyển và tuyến đường trong đó có thông tin ngày xếp hàng lên tàu là tiêu chí không bắt buộc, chỉ khai khi biết. Do vậy, trường hợp thông tin ngày xếp hàng lên tàu tại ô số 3 của C/O khác ngày xếp hàng lên tàu trên vận tải đơn thì yêu cầu người khai giải trình. Trên cơ sở nội dung giải trình của người khai, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi nếu nội dung giải trình là phù hợp, các thông tin khác trên C/O phù hợp với hồ sơ hải quan và cơ quan hải quan không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa hoặc đề nghị Tổng cục Hải quan xác minh tại cơ quan cấp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2395/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2395/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2395/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close