TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2397/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu thuốc có Giấy phép nhập khẩu đã hết hiệu lực

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 01/08/2018, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 15121/QLD-KD gửi Tổng cục Hải quan đề nghị xem xét hỗ trợ thông quan đối với các lô hàng thuốc nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương có Giấy phép nhập khẩu nhưng đã hết hiệu lực. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến của Cục Quản lý Dược tại công văn số 15121/QLD-KD để giải quyết thủ tục thông quan đối với các lô hàng thuốc nhập khẩu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 15121/QLD-KD ngày 01/08/2018 của Cục Quản lý Dược)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Cục Quản lý Rủi ro; Cục Điều tra chống buôn lậu; Vụ Pháp chế; Vụ Thanh tra kiểm tra (để biết);
- Cục Quản lý Dược (để phối hợp);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực 1 (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2397/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu thuốc có Giấy phép nhập khẩu đã hết hiệu lực do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2397/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2397/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu thuốc có Giấy phép nhập khẩu đã hết hiệu lực do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close