TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/GSQL-GQ4
V/v ghi nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 17, Tháp Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 175-18/CV-PRDCV ngày 24/07/2018 của Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam về việc thể hiện xuất xứ và nhãn hiệu sản phẩm nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc ghi nhãn hàng hóa đề nghị Công ty căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2404/GSQL-GQ4 năm 2018 về ghi nhãn hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2404/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2404/GSQL-GQ4 năm 2018 về ghi nhãn hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close