TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu EAV

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1444/HQNA-KTSTQ ngày 25/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu EAV số tham chiếu VN8028000006 ngày 14/6/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Đây là trường hợp hóa đơn được phát hành bởi nước thứ ba đã được nộp tại thời điểm cấp C/O. Do đó, đề nghị đơn vị căn cứ quy định tại điểm 11 phần “Hướng dẫn khai báo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV” Phụ lục IV Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương để xác định tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2407/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2407/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2407/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close