TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 17569/HQHP-GSQL đề ngày 28/12/2018 của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu AK:

Điều 6 Phụ lục V Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định về xử lý những sai sót trên C/O. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc bổ sung các thông tin cần thiết trên C/O. Đối với C/O mẫu AK số tham chiếu K001-18-0896598 ngày 27/11/2018: cơ quan cấp đã bổ sung thông tin về số kiện và loại kiện hàng tại ô số 7 trên C/O theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6. Ngoài ra, đơn vị đã đối chiếu trên trang thông tin cấp C/O của Hàn Quốc và thấy có thông tin C/O mẫu AK này.

Theo đó, đề nghị đơn vị căn cứ quy định của Thông tư số 20/2014/TT-BCT dẫn trên và thông tin trên trang dữ liệu của cơ quan cấp nước xuất khẩu để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

2. Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E183306053780043: Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O của Trung Quốc và sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn phòng TC (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 241/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 241/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày có hiệu lực 24/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 241/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close