BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/GSQL-GQ4
V/v sai khác về khai báo tên hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9584/HQHP-GSQL và 9584/HQHP-GSQL ngày 19/7/2018 của Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo về quá trình xử lý vụ việc đối với lô hàng xe máy điện nhãn hiệu Sundiro - Honda Mono và Sundiro - Honda Joker của Công ty cổ phần LHXNK và ĐT Hà Nội và Công ty cổ phần XNK Bắc Giang theo các C/O E174600000170008 cấp ngày 18/10/2017 thuộc tờ khai 101664365022 ngày 1/11/2017; E184707C45090064 cấp ngày 11/1/2018 thuộc tờ khai số 101821168263 và C/O số tham chiếu E184707C45090129 cấp ngày 24/1/2018 thuộc tờ khai số 101840172452 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 1. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu, căn cứ hồ sơ hải quan của lô hàng, giải trình của Công ty và báo cáo quá trình xử lý của Cục Hải quan TP Hải phòng, việc xử lý từ chối C/O trong trường hợp này khi sai khác giữa tên hàng trên C/O “HONDA - MONO”; “HONDA - JOKER”, với tên hàng theo kiểm định “Xe máy điện nhãn hiệu Sundiro - Honda, tên thương mại MONO”; “Nhãn hiệu: SUNDIRO, Tên thương mại: JOKER” và tên hàng khi khai báo “Xe máy điện hai bánh, mới 100%. Nhãn hiệu SUNDIRO - HONDA MONO”; “HONDA JOKER, hiệu SUNDIRO” nhưng chủng loại hàng hóa trên C/O và thực tế hàng hóa nhập khẩu đều thống nhất (xe máy điện) là chưa đủ cơ sở.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển toàn bộ hồ sơ của 2 Công ty dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng xem xét xử lý vụ việc theo đúng quy định và thẩm quyền.

Kết quả xử lý báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2411/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2411/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2411/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close