BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/BXD-KTXD
V/v trả lời vướng mắc của công dân Nguyễn Minh Trung - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8504/VPCP-ĐMDN ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của công dân Nguyễn Minh Trung - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên về chi phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

Câu hỏi của công dân như sau:

“Tôi hiện đang công tác tại Ban quản lý các dự án ĐTXD Tỉnh Phú Yên, có địa chỉ Email: [email protected] kính hỏi quý Bộ nội dung như sau:

a) Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 52 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư, thì chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện bằng 20% chi phí quản lý chương trình, dự án và được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án.

b) Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng như sau:

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghiệm thu, bàn giao công trình;

c) Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì Chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (không bao gồm chi phí để Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư - PPP) như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đồng thời tại điểm 11, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định: Trường hợp Ban quản lý dự án có đủ năng lực để thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn thì chi phí thực hiện các công việc trên được tính bổ sung vào chi phí của Ban quản lý dự án. Việc quản lý sử dụng chi phí của các công việc nêu trên thực hiện theo hướng dẫn hiện hành.

Từ các quy định nêu trên thì chi phí để thực hiện công tác Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình được tính bằng 20% chi phí quản lý chương trình, dự án. Vậy xin hỏi khi chủ đầu tư tự thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án có được hưởng chi phí này hay không?”

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thực hiện nội dung này được trích từ chi phí quản lý dự án.

Trên đây ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị hướng dẫn của công dân Nguyễn Minh Trung - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (DH01).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2418/BXD-KTXD năm 2018 trả lời vướng mắc về chi phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2418/BXD-KTXD Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2418/BXD-KTXD năm 2018 trả lời vướng mắc về chi phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close