BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2420/BXD-KTXD
V/v trả lời kiến nghị của ông Trương Mnh Linh - Công ty TNHH MTV Đông Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Trương Mạnh Linh

Bộ Xây dựng: nhận được văn bản số 8887/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Trương Mạnh Linh - Công ty TNHH Một thành viên Đông Sơn về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng do bổ sung biện pháp thi công. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

Tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng cũng đã quy định: đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Nội dung ý kiến của ông Trương Mạnh Linh gửi kèm văn bản số 8887/VPCP-ĐMDN chưa nêu cụ thể trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư có mời thầu theo biện pháp vận chuyển vật liệu bằng cơ giới hay không. Do vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Việc thay đổi biện pháp thi công từ vận chuyển vật liệu bằng cơ giới sang vận chuyển bằng thủ công phải thực hiện trên cơ sở giá hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời ông Trương Mạnh Linh - Công ty TNHH Một thành viên Đông Sơn theo nội dung tại văn bản số 8887/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, KTXD (Lan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2420/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do bổ sung biện pháp thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2420/BXD-KTXD Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2420/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do bổ sung biện pháp thi công do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close