BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/BKHCN-TĐC
V/v triển khai NĐ số 74/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018).

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP đã quy định rõ việc xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn; cơ chế hậu kiểm; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo nguyên tắc rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra hàng nhập khẩu; hoạt động chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; mã số, mã vạch; giải thưởng chất lượng quốc gia; phân công trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu và triển khai thực hiện theo các nội dung quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ để cùng phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2433/BKHCN-TĐC năm 2018 triển khai Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 2433/BKHCN-TĐC Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2433/BKHCN-TĐC năm 2018 triển khai Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close