BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2436/BXD-KTXD
V/v trả lời kiến nghị của ông Trần Vĩ Lê

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8880/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của ông Trần Vĩ Lê gửi đến cổng thông tin điện tử Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Đề nghị tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin cụ thể hoặc nghiên cứu quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan về các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

2. Việc lập và quản lý chi phí thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của UBND cấp tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trả lời ông Trần Vĩ Lê theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2436/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về lựa chọn nhà thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2436/BXD-KTXD Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2436/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về lựa chọn nhà thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close