TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/GSQL-GQ2
V/v xử lý tờ khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 980/HQĐNa-GSQL ngày 29/5/2018 và số 1309/HQĐNa-GSQL ngày 12/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về báo cáo đối với tờ khai xuất khẩu khai sai mã loại hình được đưa vào báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu trong năm tài chính, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Về việc sử dụng mã loại hình để khai báo trên tờ khai hải quan thì Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, về chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, sau đó bán sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài, nhưng được chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu tại chỗ), Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 4532/TCHQ-TXNK ngày 01/08/2018 (đính kèm). Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra lại vụ việc, đối chiếu nội dung hướng dẫn tại công văn số 4532/TCHQ-TXNK để xử lý. Trường hợp còn vướng mắc thì đề nghị báo cáo cụ thể, kèm đề xuất để Tổng cục Hải quan có hướng dẫn kịp thời.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để ph/h);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2437/GSQL-GQ2 năm 2018 xử lý tờ khai sai mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2437/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2437/GSQL-GQ2 năm 2018 xử lý tờ khai sai mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close