TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/GSQL-GQ2
V/v khai hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV SESHIN VN2;
(Thôn Khe Xoan, Đội Cấn, Tuyên Quang)
- Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam.
(KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời công văn số 06018/SS-VN2 ngày 18/06/2018 của Công ty TNHH MTV SESHIN VN2 và công văn số 07062018/UMC ngày 28/06/2018 của Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam về việc khai báo đơn giá hóa đơn, trị giá hóa đơn trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công và khai báo hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo đơn giá, trị giá trên tờ khai hải quan xuất khẩu

Để đảm bảo thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 22a Nghị định 59/2018/NĐ-CP liên quan đến việc sử dụng trị giá hải quan cho mục đích thống kê hàng hóa xuất khẩu, tiêu chí 2.74. Trị giá hóa đơn tại mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC đã hướng dẫn “Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài khai trị giá hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất (theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương)” và đây là tiêu chí bắt buộc phải khai báo. Riêng chỉ tiêu 2.75 để xác định phí gia công cho từng đơn vị sản phẩm. Tuy nhiên do đây là tiêu chí không bắt buộc do đó Công ty có thể để trống ô này, hệ thống tự xác định đơn giá hàng hóa và khai phí gia công tại tiêu chí “Mô tả hàng hóa” theo quy tắc sau: Mã sản phẩm#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất#&pgc: tiền phí gia công và đơn vị tiền tệ. Đề nghị các Công ty thực hiện theo đúng quy định.

2. Về khai báo hàng đóng ghép chung container

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì “Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quan chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hải quan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số ... ngày ...” vào ô “Phần ghi chú”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên và hiện nay do hệ thống chưa có chức năng đáp ứng quy định tại Thông tư đề nghị Công ty khai tại chỉ tiêu phần ghi chú của tờ khai khai nội dung “chung chứng từ với tờ khai số ... ngày…”.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH MTV SESHIN VN2, Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2438/GSQL-GQ2 năm 2018 về khai hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2438/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2438/GSQL-GQ2 năm 2018 về khai hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close