TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2450/GSQL-GQ5
V/v vướng mắc kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0718/SAL-2018 và công văn số 0719/SAL-2018 ngày 23/7/2018 của Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu về việc gia hạn thời gian lưu kho đối với hàng hóa đang lưu kho ngoại quan. Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan 2014 quy định “Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan gian hạn một lần không quá 12 tháng”. Theo đó, thời gian lưu kho hàng hóa được tính kể từ ngày hàng hóa được gửi vào kho ngoại quan, việc gian hạn hàng hóa được tính theo thời gian của từng tờ khai nhập kho ngoại quan. Đối với trường hợp vướng mắc của Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu thì hiện nay Cục Hải quan tỉnh Long An đang thực hiện việc gia hạn thời gian gửi kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho của Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu với chủ kho ngoại quan, do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ quy định nêu trên, có công văn bổ sung, đính chính thời hạn lưu kho tại công văn số 1550/HQLA-NV ngày 14/7/2017 về việc gia hạn hàng hóa lưu kho hàng hóa gửi kho ngoại quan cho Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu (Địa chỉ: p Phước Tân, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Lưu: VT, GQ5.hoapt2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2450/GSQL-GQ5 năm 2018 vướng mắc kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2450/GSQL-GQ5 Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2450/GSQL-GQ5 năm 2018 vướng mắc kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close