BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2468/BHXH-BT
V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng

Phúc đáp công văn số 43/CV-BHXH ngày 23/7/2008 và công văn số 34/BHXH-CV ngày 21/7/2008 của Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc Phòng về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong Bộ Quốc Phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về mẫu sổ BHXH:

- Người lao động hưởng tiền lương từ ngân sách Nhà nước, đã được cấp sổ BHXH theo mẫu sổ BHXH (cũ) quy định tại Quyết định số 1443/LĐ-TBXH ngày 09/10/1995 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 01/01/2009, tiếp tục được sử dụng để ghi, xác nhận quá trình đóng BHXH tiếp theo. Từ ngày 01/01/2009 trở đi, những người bắt đầu đóng BHXH thực hiện cấp theo mẫu sổ BHXH (mới) quy định tại Quyết định số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 của BHXH Việt Nam.

- Người lao động thuộc các doanh nghiệp Bộ Quốc Phòng, đã được cấp sổ BHXH theo mẫu sổ BHXH (cũ) thì chốt thời gian đã đóng BHXH đến hết ngày 31/12/2008. Từ ngày 01/01/2009 trở đi, thực hiện cấp theo mẫu sổ BHXH (mới).

2. Về ghi, xác nhận trên sổ BHXH từ ngày 01/01/2009 trở đi:

2.1. Người lao động hưởng tiền lương từ Ngân sách Nhà nước:

- Những người tiếp tục sử dụng sổ BHXH theo mẫu (cũ) phải ghi chi tiết tên loại phụ cấp được hưởng ở cột 3; mức phụ cấp được hưởng ở cột 5 theo thứ tự: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề, để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH.

- Những người được cấp sổ BHXH theo mẫu sổ (mới), thực hiện ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH trên trang sổ tờ rời quy định tại Quyết định số 3636/QĐ-BHXH ngày 16/6/2008 của BHXH Việt Nam.

2.2. Người lao động thuộc các doanh nghiệp Bộ Quốc Phòng, kể cả những người đã được cấp sổ theo mẫu sổ BHXH (cũ), thực hiện ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH trên trang sổ từ tờ rời quy định tại Quyết định số 3636/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

3. Về cấp thẻ BHYT: Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BHXH ngày 31/3/2006 và công văn số 4588/BHXH-BT ngày 07/12/2007. Trong đó quy định BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện cấp thẻ BHYT cho thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, binh sỹ đang tại ngũ là phù hợp với đặc thù của Quân đội, thuận tiện trong việc di chuyển, cấp lại và gia hạn thẻ cũng như khám chữa bệnh tại các cơ cở y tế có ký hợp đồng với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, theo ý kiến của BHXH Bộ Quốc Phòng đề nghị cho phép BHXH Bộ Quốc Phòng được thí điểm cấp thẻ BHYT cho thân nhân của quân nhân ở 03 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Về việc này, trong thời gian tới Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ, nếu quy định cho phép BHXH Bộ Quốc Phòng được cấp thẻ BHYT cho thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, binh sỹ đang tại ngũ thì BHXH Việt Nam sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Đề nghị BHXH Bộ Quốc Phòng căn cứ các nội dung nêu trên để tổ chức, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH các tỉnh, TP (để t/h);
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, BT(2b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU BHXH 
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Anh Vũ

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2468/BHXH-BT về cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 2468/BHXH-BT Ngày ban hành 31/07/2008
Ngày có hiệu lực 31/07/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2468/BHXH-BT về cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc Phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close