TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2471/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam.
(Đ/c: B58, Nguyễn Thị Định, KDDT Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 04102017/ekuberg ngày 04/10/2017 của Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ thì số lưu hành của trang thiết bị y tế là số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo quy định.

Đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP thì trang thiết bị y tế đã có số lưu hành tại Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng và không phải qua Bộ Y tế phê duyệt.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2471/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2471/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày có hiệu lực 13/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2471/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close