BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2476/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh VLXD Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 20/VLXDHT-2018 ngày 30/8/2018 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh VLXD Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nguồn gốc khoáng sản xuất khẩu

Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Tại khoản 2, Điều 3, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng có quy định Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản, cụ thể trong trường hợp của doanh nghiệp đã nêu là Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 Luật Khoáng sản.

2. Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật xuất khẩu

Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, trong đó quy định mặt hàng đá xây dựng được phép xuất khẩu khi đáp ứng quy cách, chỉ tiêu quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tại mục V-a. Sử dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông. Theo đó đá xây dựng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông tương ứng với mã số HS hàng hóa là: 2517.10.00; 2517.49.00.30 được gia công, đập nghiền sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60mm.

Tại mục V-b. Sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường. Theo đó, các loại đá xây dựng (đá hộc, đá chẻ, đá cubic) tương ứng với mã số HS hàng hóa là: 2515.11.00, 2516.11.00; 2516.20.10 dừng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường được gia công hoặc chế tác, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm phi tiêu chuẩn nên không quy định cụ thể về trọng lượng, kích thước.

Như vậy, nếu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Luật Khoáng sản, nằm trong danh mục và có quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với Phụ lục I của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng thì xuất khẩu theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2476/BXD-VLXD năm 2018 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2476/BXD-VLXD Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2476/BXD-VLXD năm 2018 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close