BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/BXD-KTXD
V/v trả lời kiến nghị của ông Lê Minh Châu.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Lê Minh Châu - Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 9004/VPCP-ĐMDN ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của ông Lê Minh Châu gửi đến cổng thông tin điện tử Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Các quy định về giá hợp đồng trọn gói, thanh toán giá hợp đồng trọn gói, điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói đã được quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Theo đó, giá hợp đồng thi công trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế.

3. Đối với nội dung nêu trong câu hỏi kèm theo văn bản 9004/VPCP-ĐMDN ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ thì trường hợp khối lượng thực hiện là khối lượng thuộc phạm vi thiết kế kèm theo hợp đồng thì giá trị thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng trọn gói đã ký giữa hai bên.

Ông Lê Minh Châu căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam-VCCI (để t/h);
- Lưu: VT, KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2498/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về thanh toán giá hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2498/BXD-KTXD Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2498/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về thanh toán giá hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close