BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Stonimex

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/CV-ST ngày 13/9/2018 của Công ty cổ phần Stonimex về việc hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy phép chế biến hoặc Giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản. Vì vậy, Công ty cổ phần Stonimex thực hiện xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần Stonimex./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2546/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 2546/BXD-VLXD Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2546/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close