TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2547/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1210/HQBP-NV ngày 13/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan ảnh hưởng đến thuế, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ thực tế vụ việc để xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP. Theo đó, nếu qua kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan phát hiện doanh nghiệp vi phạm các quy định về khai hải quan thì xử lý theo quy định tại Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP) và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc khai bổ sung.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2547/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2547/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày có hiệu lực 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2547/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close