TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/GSQL-GQ1
V/v khai bổ sung

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Youngone Bắc Giang
(Đ/c: lô 14+15 KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang)

Trả lời công văn số CV-04082018/TBL-TCHQ ngày 04/8/2018 của Công ty TNHH Youngone Bắc Giang liên quan đến việc khai bổ sung, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan do người khai hải quan nộp, trường hợp đủ cơ sở xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp, cơ quan hải quan thực hiện giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2548/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2548/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày có hiệu lực 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2548/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close