TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/GSQL-GQ1
V/v khai hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Tosok Precision Việt Nam
(Đ/c: Lô E1-E2-E3-E12, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)

Trả lời công văn số NTPV-A-CV-18-007 ngày 11/7/2018 của Công ty TNHH Nidec Tosok Precision Việt Nam liên quan đến việc khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trừ trường hợp theo quy định của pháp luật phải nộp bản chính các chứng từ dưới dạng giấy, khi thực hiện khai báo hải quan, người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Theo đó, người khai hải quan phải gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan cùng lúc khai báo hải quan (trước khi phân luồng tờ khai).

Quy định tại tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính chỉ quy định về thời gian cơ quan hải quan xác nhận tính đầy đủ của hồ sơ hải quan không phải quy định về việc thông quan hàng hóa. Theo đó đối với trường hợp phải kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra xác nhận tính đầy đủ của hồ sơ hải quan đã nộp và phản hồi cho người khai hải quan thông quan hệ thống. Việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2549/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2549/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày có hiệu lực 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2549/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close