TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2567/GSQL-GQ2
V/v nguyên liệu, vật tư nhập SXXK sử dụng để SX cho hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2079/HQHCM-GSQL ngày 02/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu sử dụng để sản xuất hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Hải quan thì trách nhiệm của người khai hải quan là “Sử dụng hàng hóa đúng mục đích khai báo với cơ quan hải quan”.

Căn cứ theo quy định tại điểm 3.1 mục 3 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại 3.1 mục 3 Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì mã loại hình là chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung.

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì: “Đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công, bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này để cung ứng cho hợp đồng gia công. Trước khi sử dụng nguyên liệu, vật tư để cung ứng cho hợp đồng gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại cho theo quy định tại Điều 86 Thông tư này".

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên đối chiếu với thực tế hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh gửi đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến vụ việc để có cơ sở xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2567/GSQL-GQ2 năm 2018 về nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất xuất khẩu sử dụng để sản xuất cho hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2567/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2567/GSQL-GQ2 năm 2018 về nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất xuất khẩu sử dụng để sản xuất cho hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close