TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2643/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vĩnh Thành
(Đ/c: P 703, tòa nhà Toyota, 315 Trường Trinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 022/2018/CV-VT ngày 20/7/2018 của Công ty CP Vĩnh Thành liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng phế liệu nhựa, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp kiểm tra bằng mắt thường mà cơ quan hải quan không đủ cơ sở xác định chính xác nội dung khai báo của người khai hải quan thì thực hiện lấy mẫu giám định. Nội dung lấy mẫu giám định kiểm tra của cơ quan hải quan không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành mà là một hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa bằng các phương tiện, máy móc kỹ thuật của cơ quan hải quan.

2. Hồ sơ yêu cầu hộp cho cơ quan hải quan trong đó có “văn bản chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu” là thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. “Văn bản chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu” được nộp cho cơ quan hải quan sau khi hàng hóa đã được lấy mẫu, kiểm tra thực tế hàng hóa và trước thời điểm thông quan hàng hóa, không bắt buộc người khai hải quan phải nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai.

3. Việc lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra được cơ quan hải quan phối hợp thực hiện cùng thời điểm lấy mẫu của tổ chức chứng nhận phù hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định nên không gây kéo dài thời gian thông quan và đúng theo quy định về phương pháp lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Đối với trường hợp Chi cục Hải quan có lắp đặt hệ thống camera giám sát thì khi lấy mẫu, kiểm tra thực tế phải thực hiện tại khu vực có camera giám sát để đảm bảo minh bạch và phục vụ công tác quản lý của cơ quan hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Vĩnh Thành biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2643/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu nhựa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2643/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày có hiệu lực 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2643/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu nhựa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close