TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2659/GSQL-GQ2
V/v sử dụng mã loại hình

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mascot Việt Nam.
(KCN Tân Trường, Huyện Cẩm Giang, Tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 0718/48 ngày 26/7/2018 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam về sử dụng mã loại hình đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh theo quyền của doanh nghiệp FDI, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 về quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về quyền xuất khẩu “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về quyền nhập khẩu “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam

Như vậy, trường hợp Công ty đã có quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu thì căn cứ quy định nêu trên để thực hiện việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Về mã loại hình, trên cơ sở hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì khi nhập khẩu theo quyền nhập khẩu Công ty sử dụng mã loại hình A41- Nhập đầu tư kinh doanh. Khi xuất khẩu theo quyền xuất khẩu thì trường hợp xuất khẩu hàng hóa không có nguồn gốc nhập khẩu sử dụng mã loại hình B11- Xuất kinh doanh, trường hợp xuất khẩu nguyên trạng hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu sử dụng mã loại hình B13- Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Mascot Việt Nam biết, thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2659/GSQL-GQ2 năm 2018 về sử dụng mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2659/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày có hiệu lực 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2659/GSQL-GQ2 năm 2018 về sử dụng mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close