TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2667/GSQL-GQ1
V/v ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo ATTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2057/BVTV-ATTPMT ngày 31/7/2018 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn sản phẩm nhập khẩu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông tin chi tiết về sản phẩm tại công văn số 2057/BVTV-ATTPMT gửi kèm công văn.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật tại công văn số 2057/BVTV-ATTPMT, để ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm nêu trên vào Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc:

1. Đối với các lô hàng chưa làm thủ tục hải quan: Dừng giải quyết thông quan đối với các lô hàng nêu trên; phối hợp với các Chi cục Kiểm dịch thực vật tại địa bàn để xử lý khi có thông tin về lô hàng nhập khẩu.

2. Đối với các lô hàng đã làm thủ tục và thông quan hàng hóa: rà soát, báo cáo thông tin về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 2057/BVTV-ATTPMT của Cục Bảo vệ thực vật)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT (để p/hợp);
- Cục Quản lý rủi ro (để biết);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để biết);
- Vụ Thanh tra kiểm tra (để biết);
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2667/GSQL-GQ1 năm 2018 về ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2667/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày có hiệu lực 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2667/GSQL-GQ1 năm 2018 về ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close